Wójt Gminy Pszczółki ogłasza I przetarg ustny

Artykuł sponsorowany GMINA PSZCZÓŁKI

Pszczółki, 23.10. 2020 r.

WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Skowarcz

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawcy na okres do 2 lat od daty zawarcia umowy dla nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:

 2. Nieruchomości nie są obciążone i nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

 3. Szczegółowy zakres zobowiązań i uprawnień dzierżawców określają projekty umów dzierżawy.

 4. Wylicytowana wysokość opłat będzie stała ( aktualizacji nie przewiduje się ) i będzie obowiązywała w okresie trwania umowy.

 5. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, które może być wniesione: w pieniądzu, na konto Urzędu Gminy nr BS Pszczółki 50 8337 0001 0000 0286 2000 0019, w terminie do dnia 13.12.2020 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Gminy, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr (wpisać numer/y działek oraz miejscowość) pod uprawy rolne”.

 7. W przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto.

 8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

 9. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy przetargu.

 10. Przetarg odbędzie się 24.11.2020 r. ( wtorek ) o godzinie o godz. 10:00 – w Kamienicy Kultury przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

 11. Osoba zamierzająca wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązana jest do:
  a) przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz dowodu tożsamości,
  b) zapoznania się z projektem umowy dzierżawy, podpisania i przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o akceptacji treści projektu umowy dzierżawy i woli jej podpisania w takim samym brzmieniu w przypadku wygrania przetargu

 12. Wójt Gminy Pszczółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji Gminy, w godzinach pracy Urzędu, telefon: 58 682 99 89, gdzie znajdują się projekty umów dzierżawy do niniejszego ogłoszenia.

Wójt
Maciej Urbanek

Dodaj ogłoszenie